کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس 

سانت های جدول چک شود ۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدکل از سرشانهسرشانه تا فاقپهنا
۳۵۵۳۳۹۳۰
۴۰۵۸۴۱۳۲
۴۵۶۳۴۴۳۳
۵۰۶۸۴۷۳۵
۵۵۷۳۵۰۳۶