کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس لینن  (ابرفت ۲سانت از قد در نظربگیرید)

سانت های جدول سایزی حتما چک شود۱/۲سانت خطا در نظربگیرید

سایزقدکل از سرشانهپهناسرشانه تافاق
۱۶۶۲۷۴۳
۲۷۰۲۹۴۶
۳۷۴۳۰۴۷
۴۷۷۳۲۴۸
۵۸۴۳۳۵۰
۶۹۰۳۴۵۴