کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه خنک

مناسب حدودا 1تا 4 سال

دو سایز اول قسمت پاها دکمه خورده

قبل از خرید اندازه ها چک شود

سایزقدسرهمی از سرشانهسرشانه تا فاقپهنا
12-18654429
18-24704630
24-36744833
36-48795034