کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه دورس

مناسب حدودا 3 ماه تا 36 ماه

قبل از خرید اندازه ها چک شود

سلیزقدسرهمی از سرشانهسرشانه تا فاقپهنا
3-6533627
6-12573828
12-18614029
18-24654331
24-36704632