کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

پاپوش پلنگی

سایزهای زیر حدودی میباشد و بستگی به جثه بچه ها میتواند متفاوت باشد

سایزماه
173-6
186-۹
19۹_۱۲