کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
2 رنگ

مناسب حدودا سه ماه تا دوازده ماه 

(بستگی به دور سر کوچولو نیز دارد)