کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایز بستگی به جثه دارد

قبل از خرید اندازه ها چک شود

سایزسرشانه تا فاقپهنا
1 37 24
2 40 25
3 42 26
4 45 27