کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه

سارافون دارای زیردکمه متصل میباشد

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایز بستگی به جثه دارد

قبل از خرید اندازه ها چک شود

سایزسرشانه تا فاقپهنا
6-94124
9-124325
12-184526
18-244727
24-365029