کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه

سانت های جدول سایزی چک شود

سایزبستگی به جثه دارد

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری در نظر بگیرید

سایزقدبلوزپهناقد شلوار
۱-۲382848
۲-۳۴۰3053
۳-۴443256