کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
5 رنگ

جنس پنبه دورس یقه کشمیری

جدول سایزی اندازه ها چک شود

حدود یک سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدبلوزپهنا
۳۰۳۳۳۰
۳۵۳۶۳۲
۲-۴۴۲۳۴
۴-۶۴۵۳۵